Česká železnice v r. 2030 – konference na Raildays 2013

czech raildaysNa Mezinárodní železniční veletrh Czech Raildays se letos můžete těšit ve dnech 18. – 20. 6. 2013 v prostorách nádraží Ostrava hl. n. V rámci veletrhu bude pořádána zajímavá odborná „vizionářská“ konference „Česká železnice v roce 2030“, která mimo jiné nastíní současný stav a budoucí vývoj vysokorychlostní železnice v ČR. Moderovaná konference se bude konat 18. – 19. 6. 2013 v reprezentativním kongresovém sále ostravského hotelu Imperial. Můžete si stáhnout podrobnou pozvánku s programem a přihlášku na seminář. Stručnou ochutnávku toho, na co se můžete těšit, najdete v následujících řádcích.

Železnice v roce 2030 – Jindřich Kušnír, MD ČR

 • cíle, úloha a podoba železnice v r. 2030 z pohledu Ministerstva dopravy,
 • EU hodlá podporovat především vysokorychlostní dopravu a nákladní želez. dopravu využívající koridory zapojené do efektivních logistických řetězců,
 • jak bude na politiku EU reagovat dopravní politika ČR?
 • systém Rychlých spojení (RS) jako součást evropského vysokorychlostního systému,
 • novostavba VRT (300 km/h) Lovosice – Praha – Brno – Vranovice do roku 2030,
 • rozpočet na 300 km VRT = 18 mld. Kč ročně po dobu 10 let

Úloha SŽDC ve střednědobém výhledu do r. 2030 – Petr Šlegr, SŽDC

 • přechod SŽDC na zákaznicky orientovanou a spolufinancovanou organizaci
 • koncepce rozvoje sítě konvenčních a vysokorychlostních železničních tratí v ČR do roku 2030
 • co všechno musí SŽDC zajistit do r. 2030 pro úspěšnou realizaci VRT
 • financování rozvoje železniční dopravní cesty z evropských a státních zdrojů

Český železniční průmysl dnes a v roce 2030 – Marie Vopálenská, Asociace podniků čes. želez. průmyslu

 • český železniční průmysl dnes
 • významné mezníky, které určují směr vývoje v dlouhodobém horizontu
 • český železniční průmysl v roce 2030

Organizační zajištění a harmonogram výstavby vysokorychlostní železniční sítě v ČR, zejm. tratě Lovosice – Vranovice – Michal Babič, IKP Praha

 • princip dvou nezávislých sítí – konvenční tratě a VRT,
 • odhad celkových efektů,
 • struktura a postup přípravných prací
 • optimální etapizace tratě Lovosice – Vranovice,

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 – Miroslav Vyka, Svaz cestujících

 • požadavky na dálkovou železniční dopravu a koordinace s jinými druhy dopravy
 • požadavky na regionální venkovskou a regionální příměstskou železniční dopravu a koordinace s jinými druhy dopravy
 • požadavky na železniční stanice, zastávky, přestupní terminály, P+R, B+R

Regionální osobní železniční doprava v pražském regionu v roce 2030 – Pavel Procházka, ROPID Praha

 • koncepce regionální venkovské a regionální příměstské železniční dopravy, kooperace a koordinace s jinými druhy dopravy
 • koexistence regionální příměstské železniční dopravy s dálkovou osobní železniční dopravou a s nákladní dopravou, kapacita dráhy
 • přínos výstavby VRT Lovosice – Praha – Brno – Vranovice pro regionální dopravu ve středních Čechách

Regionální osobní železniční doprava v brněnském regionu v roce 2030 – Jiří Horský, KORDIS Brno

 • koncepce regionální železniční dopravy v okolí Brna
 • dlouhodobá koncepce linkového vedení a taktového jízdního řádu v Jihomoravském kraji
 • koexistence regionální příměstské železniční dopravy s dálkovou osobní železniční dopravou a s nákladní dopravou, kapacita dráhy
 • přínos výstavby VRT Lovosice – Praha – Brno – Vranovice pro příměstskou dopravu v okolí Brna
 • možnosti využití nové železniční infrastruktury pro rychlou příměstskou dopravu
 • účast KORDISu v projektu RAILHUC

Dálková osobní železniční doprava v roce 2030 – Jan Hrabáček, ČD

 • koncepce dálkové železniční dopravy a koordinace s jinými druhy dopravy
 • přínos výstavby VRT Lovosice – Vranovice pro dálkovou železniční dopravu
 •  požadavky dálkového osobního dopravce na technické a provozní charakteristiky nové VRT a propojení se stávající sítí, a to v českém i evropském měřítku
 •  vize dálkové železniční dopravy po dobudování celého systému tratí RS a navazujících zahraničních úseků
 • vliv koncepce rozvoje železniční sítě (modernizace původních tratí versus výstavba nových tratí) na kvalitu přepravní

Nákladní doprava v roce 2030 – Petr Šimral, Metrans Praha

 • koncepce nákladní železniční dopravy a koordinace s jinými druhy dopravy
 • rozvoj kombinované železniční dopravy metodou koncentrovaných a dekoncentrovaných překladišť
 • přínos výstavby VRT Lovosice – Vranovice pro nákladní železniční dopravu na konvenčních tratích
 • použitelnost současných tratí Praha – Česká Třebová – Brno a Praha – Havlíčkův Brod – Brno z pohledu dálkového nákladního dopravce
 • požadavky na SŽDC z pohledu připojování logistických terminálů na železniční síť SŽDC
 • nákladní doprava vozidly kategorie HS na vysokorychlostních tratích

Infrastruktura pro nákladní dopravu v roce 2030 – Radek Čech, SŽDC

 • české nákladní koridory jako součást evropské železniční sítě pro nákladní dopravu
 • základní segmenty budoucí dálkové nákladní dopravy (přímé a zastávkové vlaky kombinované dopravy)
 • přínos výstavby VRT Lovosice – Vranovice pro nákladní železniční dopravu na konvenčních tratích
 • české nákladní koridory z pohledu nákladní dopravy Evropa – Rusko/Asie
 •  přínos výstavby sítě RS pro nákladní železniční dopravu na konvenčních tratích
 • SŽDC a veřejná logistická centra

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability – Jaroslav Grim, VÚŽ

 • interoperabilita a její význam pro konvenční i vysokorychlostní železniční systém
 • požadavky TSI na tratě, na napájení, na řízení a zabezpečení, na vozidla, jejich naplňování a ověřování v průběžných fázích projektu
 • příprava výzkumné základny na projektování, stavbu a provoz interoperabilních železnic

Vysokorychlostní železnice v ČR – subsystém infrastruktura – Jiří Kalčík, projektant

 • provozní a normativní požadavky (TSI HS INS, TSI SRT, TSI PRM)
 • rychlost jako základní parametr, trasa stálé rychlosti
 • konstrukce železničního svršku (pevná jízdní dráha), sklonové a směrové poměry
 • technické řešení mostů a tunelů

Vysokorychlostní železnice v ČR – subsystém energetika – Vladimír Kudyn, SŽDC

 • provozní a normativní požadavky (TSI ENE)
 • dopravní výkony pro dimenzování subsystému ENE
 • cíle energetického napájení (spojitost, stálost napětí, vysoká účinnost, akceptovatelný vliv na distribuční síť)
 • volba koncepce napájecích stanic

Vysokorychlostní železnice v ČR – subsystém řízení a zabezpečení – Petr Varadinov, SŽDC

 • provozní a normativní požadavky (TSI CCS) pro konvenční tratě i VRT
 • vlakové výkony pro dimenzování subsystému CCS
 • cíle řízení a zabezpečení (bezpečnost, propustnost, informovanost, minimalizace provozních nákladů, …)
 • reálnost orientace na ETCS úroveň 3 (trať bez návěstidel, kolejových obvodů a počítačů náprav) – přínosy a rizika

Vozidla pro vysokorychlostní provoz – Jiří Pohl, Siemens

 • provozní a normativní požadavky (TSI HS RST, TSI CR PAS&LOC, TSI CR WAG,TSI SRT, TSI PRM)
 • vozidla kategorií CR, HS třída 1 a HS třída 2
 • provoz vysokorychlostních vozidel po konvenčních tratích a konvenčních vozidel po VRT
 • možnosti rychlé dopravy do regionů s využitím vysokorychlostních tratí
 • dopravní a přepravní požadavky na vozidla

Praktické kroky k převádění osobní a nákladní dopravy ze silnice na železnici ve střednědobém výhledu do roku 2030 – Jindřich Kušnír, MD ČR

 • harmonizace podmínek silniční, vodní a železniční dopravy v oblasti úhrady dopravní cesty, v oblasti legislativy, norem a předpisů
 • dopad porovnání energetické náročnosti silniční, letecké, vodní a železniční dopravy na prioritu investic do rozvoje dopravní infrastruktury
 • lokalizace, způsob výstavby a financování veřejných logistických center
 • jak budou přepravci motivováni k vyššímu využívání kombinované dopravy
 • jak bude postupováno v oblasti zavádění systémů s horizontální překládkou a místním rozvozem
 • jak bude postupováno v oblasti zvyšování rychlostí, kapacity dráhy a elektrizace ve střednědobém výhledu

 

Cíl konference:

Prezentovat podobu dopravy v ČR po vybudování první etapy VRT a konkretizovat uskutečňování cílů Bílé knihy o dopravě EU ve střednědobém výhledu do roku 2030. Základem nového stavu je zprovoznění interoperabilní vysokorychlostní železnice Lovosice – Praha – Brno – Vranovice do roku 2030.

Organizace veletrhu a konference: www.railvolution.net/czechraildays

 

Ohlédnutí za loňským ročníkem veletrhu Czech Raildays:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *